Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Donnerstag, 13.12.2018r.
Name-Tag: Łucji, Otylii, Włodzisławy

Czas pracy śluz w 2018 r.

Śluza w Koszewie (powiat koniński)

Kanał Ślesiński

  • W okresie od 01.06.2016 r. do odwołania w związku z niskim stanem wód śluzowania grupowe będą odbywać się w godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 oraz 17.30.


 
Od dnia 11 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r. oraz od dnia 12 września 2016 r. do dnia zamknięcia drogi wodnej dla żeglugi:
 
poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00
soboty, niedziele i święta: istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Zarządu Zlewni  Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu tel. (52) 376 84 59 lub (52) 376 84 66, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu należy podać termin spływu, przybliżony czas śluzowań oraz tel. kontaktowy organizatora.

Od dnia 30 kwietnia do 31 maja 2016 r.
poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00
soboty, niedziele i święta: 9:00 - 15:00

Od dnia 1 czerwca do 11 września 2016 r.
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
soboty, niedziele i święta: 10:00 - 18:00

 

Numery do śluz:
Śluza w Gawronach
Tel. (63) 268 51 62
Tel. Kom. 608 610 292 

Śluza w Koszewie
Tel. (63) 268 51 50
Tel. Kom. 664 765 070

Śluza w  Morzysławiu
Tel. (63) 243 35 31
Tel. Kom. 600 993 113 

Śluza w Pątnowie
Tel. (63) 24 27 524
Tel. Kom. 608 592 698

 

Kanał Bydgoski, Noteć górna i dolna skanalizowana, Kanał Górnonotecki
 
Od dnia 11 kwietnia do 31 maja 2016 r. oraz od dnia 1 września 2016 r. do dnia zamknięcia drogi wodnej dla żeglugi:
 
poniedziałek - piątek:w godz. 7:00 - 16:00
soboty, niedziele i święta:istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. (52) 376 84 59 lub (52) 376 84 66. W zgłoszeniu należy podać termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowy organizatora podróży
 
Od dnia 01 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
 
poniedziałek - piątek:9:00 - 18:00
soboty, niedziele i święta:10:00 - 16:00

Źródło: RZGW w Poznaniu


Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i śluz obowiązujące w 2015 r. w regionie wodnym Warty

Lp.

Rodzaj należności

Stawka należności

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

1

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na połączeniu wodnym Wisła-Odra, od śluzy Okole do m.Krzyż, tj. Kanałem Bydgoskim /od km 14,8-38,9/, rz. Noteci dolnej /od km 38,9-176,2/

0,68 gr

2

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na rzece Noteci górnej /od km 59,5-121,6/, na Kanale Górnonoteckim /od km 121,6-146,6/ i Kanale Ślesińskim /od km 0,0-32,0/

0,59 gr

3

Za żeglugę pustych statków towarowych lub barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

4

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej

1,78 gr

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

5

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (nie wchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający

15,50 zł

16,26 zł

Łodzie sportowo – turystyczne i inne małe obiekty pływające do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

6

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający

7,24 zł

14,48 zł

7

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający

4,08 zł

8,16 złUWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających zarząd prosi o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania.

1.       Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do RZGW - zarządu zlewni, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do dnia 15-tego następnego miesiąca lub w razie braku ww. informacji w terminie, na podstawie własnych ustaleń sporządzanych przez zarządy zlewni.

2.       Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 30 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

3.       Z uiszczania należności zwolnione są:

a.       łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów; zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie ze śluz,
b.      statki RZGW i jednostek państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej,
c.       statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych,
d.      statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
e.      statki Urzędów Morskich,
f.        statki Urzędów Żeglugi Śródlądowej,
g.       promy leżące w ciągach dróg publicznych.

4.       Należność za śluzowanie obniżona o połowę przysługuje uczniowi szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej lub zawodowej oraz studentowi szkoły wyższej. Osoba ta winna posiadać ważną legitymację szkolną/studencką i pełnić funkcję:

a.       kierownika statku w przypadku łodzi sportowo-turystycznej, małego obiektu pływającego do 15 ton nośności lub do przewozu do 12 pasażerów i posiadającego stosowane uprawnienia, jeśli wymagają tego przepisy,
b.      sternika w przypadku kajaka lub łodzi wiosłowej.

5.       Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.

6.       Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.


Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/N/2015 (249.53 Kb)
Informacja o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań/ lub przejść przez pochylnię - dla statków towarowych i zestawów (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i innych statków powyżej 15 ton lub do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B)

HerbHerbHerbHerbHerb